Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Εγγραφές Σχολικού Έτους 2016-2017!!!Εγγραφές σχολικού έτους 2016-17        


 Για την ενημέρωσή σας, ως προς τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 7, §1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, §3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α/14-3-2000), οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών, και φέτος, θα γίνουν όπως και τα προηγούμενα χρόνια από 1 έως 21 Ιουνίου.


                                                        

Οι εγγραφές των νηπίων, στο νηπιαγωγείο μας, για το σχολικό έτος 2016-17, θα πραγματοποιηθούν :
1 Ιουνίου 2016 έως και 15 Ιουνίου 2016,   στις  12.30μμ-13.30μ.μ και
                          16 Ιουνίου 2016 έως και 21 Ιουνίου 2016,  στις  8.30πμ-10.30π.μ. 
(στις 20 Ιουνίου 2016, τα σχολεία θα είναι κλειστά, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος).
Φέτος στο νηπιαγωγείο μπορούν να εγγράφονται 
 ως νήπια οι μαθητές που είναι γεννημένοι από 1-1-2011 έως 31-12-2011
και ως προνήπια οι μαθητές που είναι γεννημένοι από 1-1-2012  έως 1-12-2012
Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ   

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των νηπίων (Α΄ και Β΄ ηλικίας) στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα Νηπιαγωγεία, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ.
Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
   Υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και γι” αυτό δίνονται δωρεάν στο πλαίσιο προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α” ΦΕΚ 287).   Προκειμένου να διευκολυνθεί ο εμβολιασμός μαθητών,-τριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Δ/ντών των Δημοτικών Σχολείων και των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων με τους αναγραφόμενους, στην παραπάνω παράγραφο, φορείς, καθώς και με τους φορείς Κοινωνικής Στήριξης (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ΕΚΕΠΥ, Δ/νσεις Υγιεινής κτλ.).
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)  Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.
   Το Α.Δ.Υ.Μ. (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους προσβασιμότητας, ή όταν δεν υπάρχουν ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί.
δ. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.
Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
   Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016)
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (Άρθρο 1, ΠΔ 201/98).
   Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή γίνεται αποδεκτή μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης κάποιου αποδεικτικού στοιχείου (όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης), όπου δηλώνεται και η υποχρέωση προσκόμισης του απαιτούμενου αποδεικτικού.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7/229/53868/Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, « …Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης Παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)».
Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2016-2017 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές, που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010.
Γ’ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
α. Σύμφωνα με την παρ. 8, του αρ.7, του Π.Δ. 201/1998, οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων Α’ και Β’ της παρούσης εγκυκλίου στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.
β. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.
γ. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60Α), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.
δ. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/2-10-1995 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ.2 του άρθρου 11του Ν.4229/2014(ΦΕΚ8 τ.Α΄/10-1-2014 και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄/17-2-2014).
Δ΄ ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
   Για το σχολικό έτος 2015-2016, η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Τετάρτη 15-6-2016, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν τα αναμνηστικά και οι ατομικοί φάκελοι των μαθητών, καθώς και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης νηπιαγωγείου, για την εγγραφή των νηπίων στην Α΄τάξη του Δημοτικού.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, είμαστε στη διάθεσή σας.
http://www.vrisko.gr/details/dgbb711k_j164c0f7kbf24bgd01j363f


Υπεύθυνη Νηπιαγωγός για τις εγγραφές: Ταραλάικου Έφη

Κυκλοφορώ με ασφάλεια ... χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερους αειφόρους τρόπους μετακίνησης...Γραν και Γκρουν και τρίκι τράκα 

δες περνάει μια σακαράκα....Η Σακαράκα (Ρένας Καρθαίου)

Γκραν και γκρουν και τρίκι τράκα...
Δες, περνάει μια σακαράκα!

Αγωνίζεται, μπαμ μπουμ,
παλιοσίδερα χτυπούν.

Τρίκι-τρακ στην ανηφόρα,
προσπαθεί να πάρει φόρα.

Πουφ-πουφ-πουφ μέσα στη σκόνη,
ξεφυσάει και ξεφουσκώνει.

Τρίκι-τρακ και γκραν και γκρουν,
ουφ, τα λάστιχα βογκούν.

Ξάφνου, παφ! έχουνε σκάσει
κι έχει η γειτονιά ησυχάσει!


Το ποίημα της Καρθαίου μας έμαθε μια καινούρια λέξη τη σακαράκα...

"το παλιό και άχρηστο αυτοκίνητο" ...  το σαράβαλο!

Γελάσαμε, τραγουδήσαμε χορέψαμε...τέλεια!

Στη συνέχεια διαβάσαμε το παραμύθι 

"Ο Λύκος Ζαχαρίας βαριέται να περπατάει..."  και παρέα με τον Ζαχαρία γνωρίσαμε τα μεταφορικά μέσα
 καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για το καθένα ξεχωριστά...


Στη συνέχεια...


η ατμομηχανή ξεκινάει φορτωμένη το ταξίδι της, περνώντας από κάθε παιδί στην παρεούλα...


Μόλις ακουστεί ο ήχος ενός κουδουνιού σταματάει...


και 


το παιδί  παίρνει ένα κομμάτι από το φορτίο τηςΤο φορτίο της είναι κομμάτια παζλ από τις παραπάνω εικόνεςώστε με παιγνιώδη τρόπο εύκολα και γρήγορα να σχηματιστούν οι 5 ομάδεςΚάθε ομάδα πηγαίνει στο τραπέζι της και συνθέτει τα δικά της κομμάτια


Στη συνέχεια οι ομάδες διαλέγουν όνομα ... αρχηγό, υπεύθυνο υλικών κλπ 

και μετά, η κάθε ομάδα πιάνει δουλειά...προσπαθεί να αναπαραστήσει την εικόνα του παζλ!
Εδώ η ομάδα "Μουτζούρης"...


αναπαριστά το τρένο!


Εδώ η ομάδα "Κόκκινη Σύγκρουση των Αυτοκινήτων" 
αναπαριστά τη σύγκρουση 3 αυτοκινήτων!

Ενώ εδώ η ομάδα " Το Κόκκινο Αυτοκίνητο"...
αναπαριστά ένα κόκκινο αυτοκίνητο με 4 ρόδες!


Η ομάδα" Τα Φανταστικά Αερόστατα"


αναπαριστά ένα αερόστατο!Και εδώ η Ομάδα "Τα Χρωματιστά Ποδήλατα"
αναπαριστά ένα ποδήλατο και μια ποδηλάτισσα...
Συγχρόνως παίζαμε και τον Μπάκι το κυκλοφοριακό φιδάκι ... ένα παιχνίδι  http://www.trafficsnakegame.eu/greece/


που ουσιαστικά αποτελεί μία καμπάνια για την ενθάρρυνση της μετάβασης προς και από το σχολείο με τα πόδια ή με το ποδήλατο, ενώ τα παιδιά και οι γονείς τους είναι η κύρια ομάδα στόχου. Η καμπάνια συνίσταται σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι εύκολο στην υλοποίησή του. Πέρα από το παιχνίδι, κάθε σχολείο που συμμετέχει ενθαρρύνεται ώστε να διοργανώσει και άλλες δράσεις και να παρέχει εκπαίδευση γύρω από τα ζητήματα της κινητικότητας, της κυκλοφοριακής αγωγής, του περιβάλλοντος και της υγείας.΄


Και ποιος δεν ήθελε να κολλήσει το αυτοκόλλητο πάνω στο φιδάκι... 
μερικοί έλεγαν και κανένα ψεματάκι για να κολλήσουν το μπλε αυτοκολλητάκι...αλλά οι φίλοι τους δε δίσταζαν να αποκαλύψουν την αλήθεια...


Κάθε μέρα και μια ευκαιρία για πανηγυρισμούς!
 μέχρι που τα καταφέραμε!

Ο στόχος μας επιτεύχτηκε μιας και από 51% οι αειφόροι τρόποι μετακίνησης αυξήθηκαν στο 71%!!!

Μπράβο παιδιά...αλλά μην ξεχνιέστε
 γιατί ο Μπάκι θα ζητήσει επιβεβαίωση...
συνεχίζεται άραγε ακόμα να περπατάτε από το σπίτι στο σχολείο;;;;;;;

Ακόμα ένα διαφορετικό ποδήλατο έφτασε στην τάξη μας
και ένα βιβλίο...

Έτσι μέσα από τις Μαγικές Διαδρομές στην Τέχνη  ... γνωρίσαμε τον κύριο Οδυσσέα τον Ελύτη 
και το ποίημα του την ποδηλάτισσα...


Και φυσικά μετά την ακρόαση, όλοι ήθελαν να την ζωγραφίσουν ....
την ποδηλάτισσα

 Πραγματικά υπέροχες ζωγραφιές!!!

Και αφού συγκεντρώσαμε τα απαραίτητα υλικά ...έφτασε η ώρα της δραματοποίησηςη ποδηλάτισσα...


ο γλάρος...και ο κύριος Οδυσσέας!

Παρακάτω ...


 σε δεύτερη εκδοχή...

και σε τρίτη...

Κι εδώ ο κύριος Οδυσσέας με τους φίλους του την ώρα που τους διαβάζει το ποίημα του!


Και τέλος γίναμε μικροί ποιητές 
και γράψαμε με ρίμα
 ένα ποίημα ...

"Ο ποδηλάτης"Και την άλλη μέρα επειδή είχαμε πολλές ιδέες ... γράψαμε και άλλο ένα ...

"Ο ποδηλάτης 2"

Προσεχώς φωτογραφίες...

Ανάμεσα στα άλλα γνωρίσαμε και τον κύριο ΚΟΚ (εικονογραφημένη ιστορία) και το τραγούδι τουΈτσι ομαδοποιήσαμε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας σε απαγορευτικά, κινδύνου και υποχρεωτικά...

Και την Παρασκευή για εμπέδωση των σημάτων ....έφτασαν στο σχολείο μας οι ειδικοί για την κυκλοφοριακή αγωγή ...με μια αστυνομική μοτοσυκλέτα και ένα περιπολικό αστυνομίας..


Και στις 6 Ιουνίου θα ακολουθήσει διδακτική επίσκεψη 
στους Μικρούς 'Ηρωες 
όπου θα συμμετέχουμε  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
"Κυκλοφορώ με ασφάλεια"!!!